Informacje

Studia i profile kształcenia

W ramach jednolitych studiów magisterskich na kierunku Inżynieria chemiczna i procesowa studenci studiują na specjalności Inżynieria chemiczna. Studia 1. stopnia (inżynierskie), na które pierwsza rekrutacja odbyła się w roku akademickim 2007/2008 trwają, zgodnie za standardami kształcenia - 7 semestrów - i będą zakończone egzaminem dyplomowym oraz przyjęciem projektu inżynierskiego.

sylwetka1Opracowane są również plany studiów 2. stopnia w dwóch wersjach. Wersja pierwsza obejmuje 3 semestry studiów i jest przygotowana dla absolwentów studiów inżynierskich kierunku Inżynieria chemiczna i procesowa bądź pokrewnych.
Druga wersja jest przygotowana dla absolwentów studiów 1. stopnia licencjackich i przewiduje studia trwające 4 semestry. Pierwszy semestr przeznaczony jest na uzupełniające kursy inżynierskie, aby absolwent studiów 2. stopnia mógł uzyskać zarówno tytuł magistra jak i inżyniera.

Rada Kierunku Inżynieria chemiczna i procesowa zatwierdziła profil absolwenta jednolitych studiów magisterskich w przedstawionym niżej kształcie.
Absolwent jednolitych studiów magisterskich kierunku Inżynieria Chemiczna i Procesowa otrzymuje tytuł zawodowy magistra inżyniera i posiada:

  • Umiejętność projektowania i prowadzenia procesów fizycznych, chemicznych i biologicznych zachodzących podczas przekształcania surowców w użyteczne produkty.
  • Umiejętność prowadzenia badań zjawisk przepływowych, cieplnych i dyfuzyjnych.
  • Umiejętność matematycznego opisu procesów prowadzonych w przemyśle chemicznym, spożywczym, lekkim oraz w energetyce i ochronie środowiska.
  • Umiejętność intensyfikacji, optymalizacji i sterowania procesami zachodzącymi w przetwórstwie materiałów.
  • Zdolność posługiwania się nowoczesną techniką informatyczną.
  • Czynną lub bierną znajomość języka angielskiego.

sylwetka2Absolwent jednolitych studiów magisterskich na Wydziale Chemicznym o specjalności Inżynieria chemiczna wyposażony jest w wiedzą teoretyczną i specjalistyczną w zakresie inżynierii chemicznej, posiada umiejętności praktyczne do prowadzenia badań laboratoryjnych, jak i komunikowania się za pomocą języka angielskiego w zakresie swojej specjalności oraz posiadania umiejętności obsługi komputera i posługiwania się oprogramowaniem przy projektowaniu podstawowych procesów i aparatów stosowanych w różnych gałęziach przemysłu.

Ponadto Komisja Kierunkowa Inżynierii Chemicznej i Procesowej zatwierdziła również sylwetki absolwentów studiów 1. i 2. stopnia na kierunku Inżynieria Chemiczna i Procesowa.

Sylwetka absolwenta studiów 1. stopnia:

Absolwent posiada wiedzę ogólną z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych.
Zna zasady bilansowania masy, składników, energii i pędu, rozumie prawa: równowag chemicznych i fazowych oraz kinetyki procesowej, rozumie przebieg procesów w stanie stacjonarnym i niestacjonarnym, zna zasady projektowania procesów i aparatów, umie: planować i prowadzić badania oraz interpretować uzyskane wyniki, korzystać z podstawowego oprogramowania. Absolwent jest przygotowany do: komunikowania się za pomocą specjalistycznego języka z zakresu inżynierii chemicznej. Ponadto zna język angielski na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Sylwetka absolwenta studiów 2. stopnia:

Absolwent posiada rozszerzoną wiedzę z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych oraz umiejętności: profesjonalnego rozwiązywania problemów z zakresu inżynierii chemicznej, prowadzenia zaawansowanych badań doświadczalnych, proponowania i optymalizowania nowych rozwiązań oraz samodzielnego analizowania problemów z zakresu inżynierii chemicznej i procesowej. Absolwent powinien być przygotowany do: pracy twórczej w zakresie projektowania operacji i procesów stosowanych w przemyśle chemicznym i pokrewnych oraz podejmowania decyzji z uwzględnieniem uwarunkowań technicznych, prawnych i logistycznych. Przygotowanie absolwenta powinno umożliwić mu prowadzenie działalności gospodarczej. Ponadto powinien być przygotowany do podjęcia studiów 3. stopnia.