Dydaktyka

Biohydrometalurgia

Kod kursu: BTC023019

Krótki opis kursu: Procesy biohydrometalurgiczne są przykładem wykorzystania chemoautotroficznych bakterii do ługowania metali z rud siarczkowych. W wykładzie przedstawione zostały fizykochemiczne podstawy procesu, opisano istniejace modele matematyczne procesu bioługowania oraz kinetyke procesu bioutleniania minerałów siarczkowych. Omówione zostały instalacje przemysłowe pracujące w technologii bioługowania. Opisany został wpływ procesów bioutleniania na środowisko naturalne oraz opisano sposoby odsiarczania wegla i ropy nafowej oraz procesy bioremediacji. Omówiony został proces biosorpcji i bioakumulacji oraz produkcji i zastosowanie biosurfaktantów. Analizowane jest take zagadnienie optymalizacji procesów bioługowania.