Dydaktyka

Procesy adsorpcyjne i agregacyjne

Kod kursu: ICC023003

Krótki opis kursu: Szeroki opis zagadnień związanych z podstawowymi zagadnieniami fizykochemii granic międzyfazowych i układów koloidalnych. Podaje opis i znaczenie struktur wielofazowych, w procesach agregowania, tworzenia makro- i mikroemulsji oraz szeregu innych zagadnień. Równowagowe i dynamiczne właściwości granic międzyfazowych ciecz/gaz, ciecz/ciecz i ciecz/ciało stałe, molekularne struktury zagregowane, i oddziaływania międzycząsteczkowe.